ARKO stadgar/vedtekter

(Fastställda årsmöte mars 2010, reviderade årsmöte april 2011, reviderade årsmöte 2015, reviderade Årsmøte 2021)

Allmänt, syfte

Allmänt, syfte

ARKO är en gränsöverskridande samarbetsorganisation mellan kommuner i Sverige och Norge med

syfte att utveckla och underlätta gränssamarbetet.

ARKO skall arbeta för att utveckla de strukturer som gör att människor, kommuner, näringsliv och

organisationer kan samarbeta inom området.

ARKO skall genom information, rådgivning, skapande och förmedlande av kontakter samt genom

konkreta projekt inom olika delar av samhällslivet göra gränsområdet till en bättre plats att bo och

arbeta i.

Målsättning

Målsättningen för verksamheten inom ARKO skall vara att stärka bosättningen och trivseln i

gränsområdet och skapa ökad sysselsättning.

 

Medlem/avgifter

Medlem i organisationen är de kommuner som sökt medlemskap och som godkänts av Årsmötet.

Medlem är skyldig att betala medlemsavgift till ARKO enligt beslut.av Årsmøtet.

Medlemsavgiften är lika stor för alla och indexregleras årligen.

 

Motioner

Motioner/saker skall vara sekretariatet tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

 

Ägarmöte

Två gånger årligen hålls ett ägarmöte där budgetram, årsredovisning och samarbetets mål och

riktlinjer fastställs. Vid behov kan extra ägarmöten sammankallas.

Kommunalråd/ordfører och kommunchefer/rådmen från alla medlemskommuner deltar på ägarmötet. Ägarmötet väljer en ordförande och en vice ordförande samt utser styrgrupp.

Ordföranden och vice ordföranden skall vara politiker som väljs på två år och skall växla mellan länderna. Det är Årsmøtet som beslutar om samarbetsorganisationens stadgar.

 

Styrgrupp

ARKO-samarbetet leds av ordförande för ARKO och en styrgrupp på 4 personer. Styrgruppens ledamöter utgörs av två kommunalråd/ordförer samt två kommunchefer/kommunedirektører. Ledamöterna ska bestå av två från vartdera landet. En ordfører/kommunalråd og en kommunchef/kommunedirektør fra hvert land. Spridning på kommune bör eftersträvas. Kan inte detta tillgodoses, väljs representant från medlemskommunerna som visat intresse för ARKO-samarbetet.

Varje representant har en röst i styrgruppen men vid lika röstetal innehar ARKO:s ordförande utslagsröst..

För att upprätthålla kontinuitet i styrelsearbetet bör eftersträvas att 2 av ledamöterna väljs på 2 år, och att 2 ledamöter väljs på 4 år. Omval kan ske av sittande.  Svensk rådmann og norsk ordfører velges på oddetallsår, norsk rådmann og svensk ordfører velges på partallsår. Leder velges for to år av gangen, og velges i oddetallsår. Deltakerne velges ved kommune, ikke ved navn. Med virkning fra 2021.

I styrgruppen inbjuds även en representant från Region Värmland respektive en representant från

Innlandet fylkeskommune att medverka. Dessa representanter har endast förslags- och diskussionsrätt.

Styrgruppen skall utse arbets/projektgrupper som bedöms nödvändiga för samarbetet och dess verksamhet.

Leder

Leder velges for to år av gangen, og velges i oddetallsår. Leder er også leder av styrgruppen.

 

Daglig leder

Daglig leder deltar i styrgruppen uten stemmerett.

Styret kan gi fullmakter til daglig leder.

 

Verksamhetsansvar/ansvarsfrihet

Alla medlemmarna är ansvariga och ingen kan åberopa eller få ansvarsfrihet.

 

Firmatecknande m.m.

ARKO: s firma tecknas av styrgruppen eller leder og daglig leder i förening.

 

Utträde

Kommun som önskar utträda ur samarbetet skall göra detta skriftligen till styrgruppen.

Uppsägningstiden är ett år och utträde kan endast ske vid kalenderårs utgång om inte styrgruppen

beslutar annat.

Grensekomiteen ARKO dekker 10 kommuner i Innlandet og Värmland.

Vi vil utvikle strukturer som gjør at mennesker, kommuner, næringsliv og organisasjoner kan samarbeide og utvikle seg innenfor grenseregionen.